Video-Proverbi Caltabellottesi

Ultima modifica 2 aprile 2023

di Accursio CASTROGIOVANNI
 
Nuova Video raccolta di proverbi e detti tipici caltabellottesi. I proverbi sono una breve frase che contengono pezzi di saggezza, verità, o una lezione. Periodicamente la pagina verrà aggiornata con altri videoclip.

Du paisi paisani - Comu su li pipistrelli - L’annu misu tuttu un chianu - E si vonnu fari belli - Ma u paisi sinn’adduna - Ca su sperti li minchiuna - E gira e gira ntunnu - Ca sempri li stessi sunnu - E la facci di chi l’annu.

La testa l’avi chiu dura di lu mulu - e l’oricchi cchiu longhi di un somaru - e meglio ca si metti a lu sicuru - si ritirassi dintra lu so pagliaru.

Cu travaglia a tavulinu - Si porta li portafogliu chinu - E si nun ci lu porta chinu - E che e ignoranti o e cretinu.

Cu porta la giacca e nun porta u gile’ - Ch’eni ‘chiu tintu assa’ di lu scirocco - Gnuranti ti presenti comu u sceccu - Tu a me patri pigliasti pi ‘loccu - O suli chi sorridi la matina - ‘ni la nostra terra siciliana - ci vie a piscari finu a messina - Pi biniri a sunari la campana - U vidi comu parli palermitanu - Ca cca campani u nni sona nessunu - Ma ora ca ncagliasti nta li me manu - Ti giuru ca ti fazzu iri a cuccari a diunu - Bedda ca viri bedda e bedda siti - E diri bedda e nna parma purtati - Li vascidduzzi russi li finiti - E li labbruzza beddi nzuccarati - St’attentu comu parli gran viddanu - Ca tu nun sa di front’a lu me jardinu - Abbasta essiri palermitanu - O chi ssi gnoranti o chi ssi cretinu - Iu sugnu di palermu e sugnu gentili - Un accidenti a chi nni parla mali - Bedda ca ora ti mettu lu mussili - Picchi palermu e la capitali - La figlia e la cchiu brutta di un serpenti - N’ta l’occhi si vidi ca si gnoranti - E si fussitu nna pirsuna intelligenti - Mi dumannassi scusa all’istanti - O piccola gentili Mariuccia - Sentiri ti vurria nta li me braccia - Vasari ti vulissi sta vuccuzza - Si lu me cori cu lu to s’allaccia - Un ti nn’adduna di quantu si bruttu - Ca malamenti lu teni lu rispettu - a mmia mi pari un turciazzu di cunnuttu - ca lu scrusciu si vidi ca e carrettu - signurina iu vi ringraziu tantu - ma di li vostri nsulti nun mi spaventu - zittitivi sutta lu vostru mantu - ca baci vi nni dugnu cchiu di centu - nessunu paciera la mia pirsuna - picchi’ cu mmia un si nni macina farina - iu nun vogliu a certi lazzarona - nni la me vigna cogliri recina - Iu viu ca siti nna bbedda ragazza - Ca sapurita l’aviti la vuccuzza - E si visiti veramenti di razza - Racina datiminni nna grappuzza - Si fussivu un picciottu cchiu bbeddu - Allura vi lu dessi u scarneddu - Ma vecchiu lu purtasti lu cappeddu - E poi iu lu vogliu picciliddu - E li dici e ntestata la scummissa - Cu lu virticchia simpatica e russa - Tra chi vi vogliu di la vostra finestra - Grapimi bbedda ca la me persona bussa - La me persona a nuddu si grapi - Nessuno tocca vino di li me stipi - Iu tegnu lu ferru un manu comu li latri - E mmanu li scheggi comu li tipi - La to bbiddizza mi finiu lu cori - Ti prego bbedda lassami trasiri - Un mi nni curu di sta vitamara - Ma nni li vrazzudda to vogliu muriri.

 
* Video Uploadati sui server di Youtube


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot